<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>San Anton School</title> </head> <style type="text/css"> <!-- a:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066FF; text-decoration: none; } a:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0099FF; text-decoration: none; } a:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } a:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #FF0000; text-decoration: none; } a.header:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066FF; text-decoration: none; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 400; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0099FF; text-decoration: none; } a.header:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } .heading { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: 600; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #FF0000; text-decoration: none; } .style3 {font-size: medium} --> </style> <body> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top"><table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../images/sananton_background.jpg"> <tr> <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.sananton.edu.mt"><img src="../../images/weblogo.gif" width="200" height="213" border="0" /></a></td> <td width="100%" align="right"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="520" height="213"> <param name="movie" value="../../sananton_demo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="../../sananton_demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="213"></embed> </object></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td width="200" align="left" valign="top"><table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="../../images/homepagelink.gif" alt="www.sananton.edu.mt" width="200" height="28" /></td> </tr> <tr> <td width="100"><a href="../../aboutus/history.html"><img src="../../images/aboutus.gif" alt="About Us" width="73" height="19" border="0" /></a></td> <td width="100"><a href="../../contactus.html"><img src="../../images/contactus.gif" alt="About Us" width="98" height="19" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="http://sanantonlibrary.blogspot.com" class="header">School Library Blog</a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="../../scouts/scouts1/default.html" class="header">Scouts</a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td class="header style3"><div align="center"><a href="../../seniorsector/Weather%20Server/default.html" class="header">San Anton School Weather Station </a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p></td> <td width="520" align="left" valign="top"><table width="520" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> <tr> <td class="heading"><p><strong>L-istudenti ta Grade 8 tal-Iskola ta San Anton i|uru l-festa tas-Si!!iewi nhar il-5 ta Di embru 2014</strong></p> </td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="style3"><p>Is-Si!!iwin |g'ar li jattendu l iskola Primarja tar ra'al ji  elebraw il festa ta San Nikola fil !urnata propja tag'ha, nhar is 6 ta Di embru. Saret drawwa li a'na, l istudenti tal Grade 8 ta San Anton, immorru ngawdu din il festa mag'hom. </p> <p>It-tfal g'all 'abta tad 9.30 ta filg'odu jo'or!u mill iskola bl istatwa kejkna ta San Nikola fuq l ispallejn filwaqt li xi nies jitfg'u l karti fuq l istatwa.</p> <p>Issir pur issjoni mill iskola sal knisja li fiha jie'du sehem it tfal. Fuq quddiem nett jimxi student bil bandalora ta San Nikola, u tfal o'ra jkunu lebsin kostumi li jirrappre|entaw l istorja ta San Nikola. Fosthom tifel liebes tal Isqof innifsu. Il banda tas Si!!iewi wkoll tinqala g'al din l okka|joni u ddoqq f din il pur issjoni. </p> <p>Malli l istatwa tasal il pjazza ma tistax ma tapprezzax il bandalori 'omor nar li j|ejnuha u l bnadar iperpru fuq il bjut tal ka|in u ta xi djar privati. Il qniepen ma waqfux isemmg'u le'inhom waqt li l istatwa g'amlet id dawra tag'ha mal pjazza u mal istatwa li tinsab propju f nofsha.</p> <p>Wara quddiesa organizzata mit tfal stess immexxija mill Ar ipriet tas Si!!iewi, 'ri!na fil !enb tal knisja u kilna dak li l Maltin ma jonqsux li jieklu meta jmorru g'all festa... 'otdog, s'un u delizzju|... G'at tog'ma, it tfal ing'ataw qubbajd u 'elu tipiku li jinbieg' ukoll f kull festa Maltija u G'awdxija. U g'alhekk  qisek mejda tal qubbajd hija espressjoni li nu|awha g'al min i'obb imur g'all festi kollha...<p> <p>Lejn l a''ar tal mawra tag'na er!ajna lura lejn l iskola primarja fejn rajna l mu|ew tal Edukazzjoni li jinsab f din l iskola. Hemm f |ew!t ikmamar hemm esebiti tifkiriet u anke o!!etti li kienu jintu|aw fl iskejjel u l klassijiet fil passat. Fost dawn rajna blekbord, bankijiet, linka u l pinen, re!istri miktubin bl idejn, arts tal passat kif ukoll o!!etti tas suf li kienu jag'mlu fil-passat l iskola, l istudenti nfushom. <p> <p>L g'alliema ma naqsux juruna fejn kien jg'ix Karmenu Vassallo, poeta mag'ruf Malti li kiteb poe|ija popolari dwar is Si!!iewi   Ra'al Twelidi . </p> <p>&nbsp</p> </td> </table> <table border="1" cellpadding="10"> <tr> <td><a href="1.jpg"><img src="1.jpg" width="240" height="160" /> </a></td> <td><a href="2.jpg"><img src="2.jpg" width="240" height="160" /> </a></td> </tr> <tr> <td><a href="3.jpg"><img src="3.jpg" width="240" height="160" /> </a></td> <td><a href="4.jpg"><img src="4.jpg" width="240" height="160" /> </a></td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><a href="../../default.html">Home</a> - <a href="../../contactus.html">Contact Us</a> - <a href="../../aboutus/history.html">About Us</a> - <a href="../../privacypolicy.html">Privacy Policy</a> - <a href="#">User Agreement </a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle"><img src="../../images/lines.gif" width="720" height="20" /></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </body> </html>